Berserk

Дугаар
Талархал
Шинэчлэгдсэн
24-р бүлэг (Хөлсний алуурчин (Нэгдүгээр бүлэг))
Atagu, Ghost
1 хоногийн өмнө
23-р бүлэг (Илдний мастер (Хоёрдугаар бүлэг))
Atagu, Ghost
6 хоногийн өмнө
22-р бүлэг (Илдний мастер (Нэгдүгээр бүлэг))
Atagu, Ghost
2017/10/12
21-р бүлэг (Носферат Зодд (Дөрөвдүгээр бүлэг))
Atagu, Ann
2017/07/31
20-р бүлэг (Носферат Зодд (Гуравдугаар бүлэг))
Atagu, Ann
2017/07/28
19-р бүлэг (Носферат Зодд (Хоёрдугаар бүлэг))
Atagu, Ann
2017/07/22
18-р бүлэг (Носферат Зодд (Нэгдүгээр бүлэг))
Atagu, Ann
2017/07/20
17-р бүлэг (Илдний салхи)
Atagu, Ann
2017/07/19
16-р бүлэг (Алтан үе (Наймдугаар бүлэг))
Atagu, Ann
2017/07/18
15-р бүлэг (Алтан үе (Долоодугаар бүлэг))
Atagu, Ann
2017/07/14
14-р бүлэг (Алтан үе (Зургаадугаар бүлэг))
Atagu, Ann
2017/07/01
13-р бүлэг (Алтан үе (Тавдугаар бүлэг))
Atagu, Ann
2017/06/27
12-р бүлэг (Алтан үе (Дөрөвдүгээр бүлэг))
Atagu, Ann
2017/06/25
11-р бүлэг (Алтан үе (Гуравдугаар бүлэг))
Atagu, Ann
2017/06/24
10-р бүлэг (Алтан үе (Хоёрдугаар бүлэг))
Atagu, Enkh-Orgil
2017/03/15
9-р бүлэг (Алтан үе (Нэгдүгээр бүлэг))
Atagu, Enkh-Orgil
2017/03/15
8-р бүлэг (Хүсэл хамгаалагчид (6-р хэсэг))
Atagu, Enkh-Orgil
2017/03/15
7-р бүлэг (Хүсэл хамгаалагчид (5-р хэсэг))
Atagu, Enkh-Orgil
2017/03/15
6-р бүлэг (Хүсэл хамгаалагчид (4-р хэсэг))
Atagu, Enkh-Orgil
2017/03/15
5-р бүлэг (Хүсэл хамгаалагчид (3-р хэсэг))
Atagu, Enkh-Orgil
2017/06/24
4-р бүлэг (Хүсэл хамгаалагчид (2-р хэсэг))
Atagu, Enkh-Orgil
2017/06/24
3-р бүлэг (Хүсэл хамгаалагчид (1-р хэсэг))
Enkh-Orgil, Tseku won
2017/03/15
2-р бүлэг (Тамга)
Enkh-Orgil, Tseku won
2017/03/15
1-р бүлэг (Хар сэлэмчин)
Enkh-Orgil, Tseku won
2017/03/31
Feedback